Ֆենոմենոլոգիա

Եթե աստվածաբանության հենման կետը աստվածային Հայտնությունն է, ապա ֆենոմենոլոգիայի հենման կետը՝ կրոնը՝ իբրև մարդուն բնորոշ երևույթի, դրա այս կամ այն դրսևորումների ուսումնասիրությունն է: Ֆենոմենոլոգիան ուսումնասիրում է ոչ թե հոգևորը՝ դրա պատմությունն ու տեսությունը, այլ տիրապետելով վերջիններիս՝ հոգևորի դրսևորումները մարդու մեջ, ուսումնասիրում է ոչ միայն սակրալը կամ ծեսը, այլ ծիսականությունն ու սակրալությունը ներսից՝ իբրև մարդու կրոնականությանը բնորոշ երևույթներ՝ հաճախ դրանց հոգեբանական արտահայտումների դիրքից: Այսինքն, ֆենոմենոլոգիան ոչ թե տվյալ երևույթի ծագումը, այլ դրա դրսևորումներն ուսումնասիրող կրոնագիտական ենթաճյուղ է և օժանդակող է ոչ միայն կրոնագիտությանը, այլև քրիստոնեական աստվածաբանությանը։ Այսպես՝ այն կարող է ուսումնասիրել ոչ թե քրիստոնեությունը՝ նրա ծագմամբ ու զարգացմամբ իբրև կրոն, այլ՝ «քրիստոնեությունը քրիստոնյայի մեջ» դիտանկյունից:

«ԹեոԼաբ» գիտավերլուծական կենտրոնը ֆենոմենոլոգիայի շրջանակներում ձգտում է հետաքրքրվողների ու մասնագիտացված շրջանակների ուշադրությունը կենտրոնացնել կրոն երևույթի, մասնավորապես, քրիստոնեության՝ որպես երևույթի, դրա բաղադրիչների և արտահայտչաձևերի վրա՝ դիտարկելով այն ներսից՝ ինչպես այն երևում է կրոնատած մարդու աչքերով՝ նրա կրոնական փորձառությունը դարձնելով ուսումնասիրության առարկա: Այս առումով այն քաջալերում է միջգիտակարգային ուսումնասիրությունները, ինչը թույլ է տալիս «ԹեոԼաբ»-ին հրավիրելու տարբեր ոլորտների մասնագետների՝ հանդես գալու դիտարկումներով, առաջարկելու նոր ու նորարար տեսություններ, հայտնագործումներ, մասնակցելու նորանոր մեկնությունների, արժևորումների ու քննարկումների ստեղծմանը:

ԳՏՆՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԱՏԱՐԱԳԸ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏՆԵՐԸ

Սույն աշխատանքում ես դիտարկում եմ մարդուն իրադարձությունների աշխարհում։ Թատերական ներկայացումները, պերֆորմանսներն, ինստալյացիաներն՝ այս ամենը, վերափոխելով մեզ մասնակցի, ներգրավում են գործողության մեջ, ինչի արդյունքում ստանում ենք որոշակի մարդկային, մշակութային և հոգևոր փորձ։ Ես ընկալում եմ աշխարհիկ աշխարհը (իրադարձությունների աշխարհ) և Պատարագի աշխարհը (Իրադարձության աշխարհ) որպես հարազատ, սակայն բաժանված և առանձնացած եղբայրների։ Կարո՞ղ են վերամիավորվել Հովսեփը և իր եղբայրները մարդկային փորձում՝ մեկ ընդհանուր աշխարհում։ Կարծում եմ՝ հնարավոր է այս երկու աշխարհների միացումը անհատի կյանքում։ Բայց արդյոք հնարավո՞ր է մերձեցում իրադարձությունների և Իրադարձության միջև։ Սա բաց և խնդրահարույց հարց է, թեպետև, մարդկային աշխարհն իր ակունքում չգիտեր մշակույթի և կրոնի բաժանում։

Կարդալ ավելին…

Theme: Overlay by Kaira