Առաքելություն

«ԹԵՈԼԱԲ»-Ն ԻԲՐԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

«ԹեոԼաբ» աստվածաբանական նախաձեռնությունը ստեղծվել է մի խումբ մասնագետների մտահղացմամբ 2018 թ. ապրիլի 17-ին Ս. Հովհան Օձնեցի հայրապետի հիշատակի օրը՝ նպատակ ունենալով խթանելու Հայաստանում աստվածաբանական և կրոնագիտական գիտակարգերի զարգացումը, կատարելու գիտական տարբեր հետազոտություններ, զբաղվելու հրատարակչական գործունեությամբ՝ միաժամանակ նպաստելով նշյալ ոլորտների մասին հասարակական իրազեկվածության բարձրացմանը:
2018 թ. լույս է տեսնում «ԹեոԼաբ»-ի երախայրիքը. նախաձեռնության անդամներից Շուշան Խաչատրյանի և Հայկ Հակոբյանի համահեղինակությամբ հրատարակվում է Ս. Հակոբ Մծբնա հայրապետին նվիրված գիտահանրամատչելի գրքույկը՝ Քանաքեռի Ս. Հակոբ եկեղեցուն նվիրելու նպատակով: Դրանում աշխարհաբարով ներկայացված է սրբակենցաղ և ժողովրդի կողմից մեծ սեր վայելող սուրբ հայրապետի վարքը՝ շեշտելով գործունեության կարևոր դրվագները, հրաշքները, բժշկությունները, հակիրճ անդրադարձ կա նաև սրբի տոնին: Գրքույկի երկրորդ մասը նվիրված է Քանաքեռի Սուրբ Հակոբ եկեղեցուն. ներկայացված է եկեղեցու պատմությունը, հրատարակվել են եկեղեցու արձանագրությունները, որոնցից 18-ը շրջանառության մեջ են դրվել առաջին անգամ. գրաբարին զուգահեռ տրվել է նաև արձանագրությունների արևելահայերեն փոխադրությունը:

«ԹԵՈԼԱԲ» ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

2019 թ. հոկտեմբերին նախաձեռնությունն արդեն պաշտոնապես գրանցվում է իբրև «ԹեոԼաբ գիտավերլուծական կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն: «ԹեոԼաբ» գիտավերլուծական կենտրոնի հետազոտություններն ընդգրկում են աստվածաբանության և կրոնագիտության՝ այլ գիտակարգերի հետ առնչությունների ու փոխազդեցությունների վերհանումը, Հայաստանում միջգիտակարգային ուսումնասիրությունների վիճակի բացահայտումը, աստվածաբանությանը և կրոնագիտությանը վերաբերող բազմալեզու աշխատանքների հրատարակումը, ինչպես նաև նշյալ գիտակարգերի շրջանակում առանցքային տարբեր աշխատությունների թարգմանությունը: Ըստ կենտրոնի կանոնադրության՝ նրա անդամ կարող են դառնալ կրոնագիտության և աստվածաբանության ոլորտում բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք. անդամակցման ընթացակարգերին մանրամասն ծանոթանալու համար պետք է կապ հաստատել «ԹեոԼաբ» գիտավերլուծական կենտրոնի հետ:

«ԹԵՈԼԱԲ» ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ.

  • ՀՀ հասարակությանը հաղորդ դարձնել համաշխարհային աստվածաբանական և կրոնագիտական մտքին, նվաճումներին և իր հերթին՝ համաշխարհային աստվածաբանական և կրոնագիտական միտքը հարստացնել հայկական՝ հայագիտական սկզբնաղբյուրային գիտավերլուծական նյութով,
  • իրականացնել ՀԿ-ի թեմատիկ ուղղությանը (աստվածաբանություն և կրոնագիտություն) վերաբերող գիտական հետազոտություններ, նախագծեր, մշտադիտարկումներ, սոցիոլոգիական հարցումներ ու թարգմանություններ՝ բավարարելով ոլորտում եղած նկատելի պահանջը,
  • օժանդակել Հայաստանում հասարակական գիտավերլուծական և քննարկումների լայն հարթակի ծավալմանը՝ գիտական և հասարակական լայն շերտերի հետ (դասախոսություններ, բանախոսություններ, կլոր սեղան-քննարկումներ և այլն),
  • նպաստել կրոնագիտական և աստվածաբանական գրահրատարակչության զարգացմանը Հայաստանում՝ հրատարակելով կատարված գիտական ուսումնասիրություններն ու վերլուծությունները, հասարակությանն իրազեկող գիտահանրամատչելի թերթոններ, գրքույկներ և այլն:
Theme: Overlay by Kaira