ԹեոԼաբ

Կենդանի աստվածաբանություն

«ԹեոԼաբ» գիտավերլուծական կենտրոնն առանձնացրել է «Կենդանի աստվածաբանություն» կոմպլեքս ուղղությունը՝ ներառելով ճյուղեր, որոնց ուսումնասիրման թեման ուղղակիորեն առնչվում է մարդու առօրեական կյանքին ու գործունեությանը և որոնք ամենաարդիական ու հրատապ հարցադրումներն են քննարկում: Այս հանգամանքը կարևորելով էլ առանձնացվել է սույն խորագիրը՝ հատկապես հաշվի առնելով, որ հայ աստվածաբանական միտքը միշտ չէ, որ անդրադարձել է նման թեմաների:
Այս ընդհանուր խորագրի ներքո համախմբել ենք թե՛ արդեն հանրաճանաչ և թե՛ մեր կողմից ստեղծված ուղղություններ ու տեսություններ, որոնց հետազոտությունը մեր կենտրոնի առաջնահերթություններից է:

Theme: Overlay by Kaira